Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö styrs enligt arbetsmiljölagstiftningen. Här kan du läsa arbetsmiljöverkets författningssamling: AFS 2015-4

Arbetsmiljöarbete

Vid universitetet är rektor ytterst ansvarig för universitetets arbetsmiljö. I rektors ansvar ligger att på ett övergripande plan planera, leda och följa upp arbetet. Vid institutionerna är det prefekten som har arbetsmiljöansvaret. På institutionen ska det finnas en arbetsmiljögrupp, ett skyddsombud, ett miljöombud, brandskyddskontrollanter och kemikalieombud. Dessa ska arbeta i samverkan med varandra och tillsammans med intendenturen. 

Klinikerna vid RBL följer Akademiska sjukhusets riktlinjer för arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljögrupp

Institutionens arbetsmiljögrupp har valda representanter från olika forskargrupper.

Intendenten ingår i arbetsmiljögruppen och samordnar arbetsmiljöarbetet.

Där tas frågor upp som rör den gemensamma arbetsmiljön och rutiner för att upprätthålla en god miljö inom institutionen och Rudbecklaboratoriet..

Brandskyddsombud

Det ska finnas ett brandskyddsombud för varje korridor och våningsplan. Brandskyddskontroller SBA görs fyra ggr per år av Säkerhetsavdelningen. Brandskyddsombuden har ansvaret för sitt område, att det inte förvaras föremål i korridorer som hindrar utrymning och kan förvärra ett brandförlopp, samt hur mycket brandfarlig vara som finns i lokalerna.

Brandskyddsombuden ansvarar även för att Riktlinjer gällande brandskydd, (Dnr UFV 2012/643, som utfärdas av rektor), följs och att nyanställda informeras om brandskyddet inom institutionen/enheten.

Kemikalieombud

Varje forskargrupp ska ha ett kemikalieombud som inventerar alla kemikalier i gruppen och för in dessa i KLARA. Inventering sker en gång per år.

Miljöombud

Det ska finnas ett miljöombud vid varje institution.

Skyddsrond

Skyddsronder utförs av varje institution en gång per år av skyddsombud och representanter från arbetsmiljögruppen. Intendent och representant från lokalvården bör delta i skyddsronden.

Skyddsombud

Kontakta din institution för kontakt med skyddsombud.

Övrig kontaktperson gällande skyddsfrågor:
Theodora Kunovac Kallak, tel. 018-611 57 72, theodora.kunovac_kallak@kbh.uu.se.

Årliga möten

Intendenten kallar till möte med kemikalieombud och brandskyddskontrollanter en gång per år.

Strålskyddsexpert

Vladimir Tolmachev, BMS, är strålskyddsexpert vid Rudbecklaboratoriet, tel. 070-425 07 82

”Förstahjälpen”-skåp

Påfyllnad i ”förstahjälpen”-skåpen sköts löpande av intendenturen. Hjälp gärna till genom att informera receptionen om något saknas i dessa skåp.

Hjärtstartare

Finns placerad i mittemot receptionen vid huvudentrén.

Hjärtstartaren vid Rudbecklaboratoriet ingår i det nationella registret för hjärtstartare.

Senast uppdaterad: 2022-03-14